Naslovna Savjeti Kako do specijalizacije?

Kako do specijalizacije?

Piše: dr stom. Dado Radovanović
Specijalizirati određenu granu stomatologije je težnja, ali često i nedostižan san doktora stomatologije. Reforma sistema stomatološke zdravstvene zaštite u Crnoj Gori, u značajnoj mjeri promijenila je put do znanja i zvanja specijaliste. Ukinuta je mogućnost koja je postojala decenijama unazad, da se jedan dio specijalističkog staža obavi u Stomatološkoj poliklinici u Podgorici, a ostatak na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, gdje se polagao specijalistički ispit. Šansa dobijanja stipendije ili mogućnost upućivanja na specijalizaciju od strane državne medicinske ustanove, pruža se malom broju kolega.

Odlazak na usavršavanje danas je gotovo isključivo moguć jedino u sopstvenoj organizaciji i o ličnom trošku. Iz pomenutih razloga, doktori stomatologije u Crnoj Gori koji žele da se dodatno usavršavaju su u nezavidnoj situaciji. Najveći broj kolega se odlučuje za specijalističke studije u nekoj od zemalja regiona, među kojima prednjači Srbija. Upravo zbog toga u nastavku ću govoriti o tome kako upusati specijalizaciju na nekom od fakulteta u Srbiji. Prvi korak ka željenom cilju je pribavljanje saglasnosti Minstarstva zdravlja Crne Gore za odlazak na specijalizaciju. Naime, potrebno je prvo da se zdravstvena ustanova – ordinacija, u kojoj je potrebno da zasnujete radni odnos, obrati Ministarstvu zdravlja Crne Gore sa zahtjevom za odobrenje specijalizacije u određene grane stomatologije. Nakon pribavljene saglasnosti od Minstarstva zdravlja Crne Gore, zdravstvena ustanova – ordinacija, raspisuje konkurs za dodjelu specijalizacije u jednom od dnevnih listova koji izlaze na teritoriji cijele Crne Gore.

Pošto izvrši odabir kandidata prijavljenih za konkurs, direktor zdravstvene ustanove – ordinacije podnosi Minstarstvu zdravlja Crne Gore odluku o izboru kandidata sa dokazima da kandidat ispunjava tražene uslove. Nakon toga, Ministarstvo zdravlja izdaje kandidatu – doktoru stomatologije saglasnost za upis na datu specijalizaciju. Drugi korak je vezan za prikupljanje odgovarajuće dokumentacije u Srbiju. Da bi mogli da otpočnete specijalizaciju na nekom od fakulteta u Srbiji, potrebno je da imate nostrifikovanu diplomu od strane univerziteta u čijem je sklopu fakultet na kojem želite da nastavite školovanje. To je tzv. „akademska nostrifikacija“ diplome.

Moj je savjet da se sa akademskom nostrifikacijom krene što prije, s obzirom da procedura na univerzitetima traje i do pola godine. Naravno, oni koji su završili fakultet u Srbiji, nisu u obavezi da nostrifikuju diplomu. Treći korak je prijava za polaganje stručnog ispita za doktora stomatologije u Srbiji, s obzirom da se položeni stručni ispit iz drugih zemalja ne priznaju. Pored uobičajene dokumentacije koja se sastoji od molbe, ovjerene fotokopije diplome, dokaza o uplati administrativnih taksi za polaganje, potrebno je dostaviti i plan i program po kome je doktor stomatologije obavio pripravnički staž u Crnoj Gori, izdat od strane Ministarstva zdravlja Crne Gore, ovjerenu fotokopiju uvjerenju o položenom stručnom ispitu u Crnoj Gori ili ovjerenu fotokopiju pripravničke knjižice, kao i nostrifikaciju diplome – nostrifikaciju za rad i zapošljavanje izdatu od Ministarstva prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije.

Ovo iz razloga što u Srbiji, nakon posljednje izmjene zakonskih propisa, postoje dvije vrste nostrifikacije diplome, i to je jedna ako hoćete dalje da se školujete, koja vam traže pri upisu na specijalizaciju („akademska nostrifikacija“) i druga, koja je za rad i zapošljavanje, koju vam traže kao uslov za polaganje stručnog ispita pred komisijom Minstarstva zdravlja Srbije. Ovu drugu nostrifikaciju vam traže iako vi i ne planirate da se zapošljavate i da radite u Srbiji, ali bez nje se ne može polagati stručni ispit. Naravno, ni ovo ne važi za one koji su fakultet završili u Srbiji. I još jedan detalj u vezi stručnog ispita – s obzirom da se plan i program pripravničkog staža u Crnoj Gori i Srbiji razlikuje u 10 dana provedenih na odjeljenju maksilofacijalne hirurgije. Naime, potrebno je da dostavite potvrdu da se proveli dodatnih 10 dana na tom odjeljenju radi usklađivanja plana i programa pripravničkog staža u Crnoj Gori sa onim u Srbiji. Pored ovih dokumenata, po konkursima koje raspisuju fakulteti u Srbiji potrebno je dopstaviti i još neka dodatna dokumenta, kao što je uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i slično, ali ta dokumenta ne predstavljaju veliki problem i relativno se brzo i jednostavno pribavljaju.

Naredni korak je prijava na jedan od konkursa koji raspisuju stomatološki fakulteti u Srbiji. Konkursi se obično raspisuju dva puta godišnje, najčešće u mjesecima aprilu i oktobru, mada i tu može biti određenih odstupanja zavisno od fakulteta do fakulteta. Međutim, i onda kada fakultet raspiše konkurs, ne znači da će biti raspisan i za vašu željenu specijalističku granu, jer to zavisi od više faktora, kao što su: raspoloživi kadar na fakultetu, prostorni kapaciteti i slično. Takođe, moram napomenuti da i iznos školarina za specijalizacije značajno varira od fakulteta od fakulteta, ali je svakako ubjedljivo najveća cijena Stomatološkom fakulteta u Beogradu. Sve informacije o visini školarine i o uslovima upisa su dostupne na zvaničnoj internet prezentaciji fakulteta. Svim kolegama koji se odluče na ovaj korak, želim da poručim da se u toku ovih administrativnih procedura moraju naoružati strpljenjem i upornošću i da poželim puno sreće i uspjeha u daljem stručnom usavršavanju.
Tekst je preuzet iz biltena Stomatološke komore Crne Gore

- Advertisment -

POPULARNO

I poslije koronavirusa, velika čitanost portala

Portal www.stomatologija.me nastavio je trend da mjesec završava sa velikom čitanošću. Nakon što smo u martu i aprilu, kada je u svim...

FDI nudi smjernice članovima, zdravstvenim vlastima i stomatološkim timovima kao odgovor na Covid-19

Savjet za direktna strana ulaganja nedavno je objavio službeno saopštenje u kome su iznjeti ključni principi stomatološke prakse i promocije oralnog zdravlja...

Zašto stomatološke ordinacije moraju imati društvene mreže – vodič za digitalni marketing

Bez obzira kojim se poslom odnosno biznisom bavite, ulaganje u marketing, posebno digitalni je neophodan. Nije dovoljno imati samo kvalitetan „proizvod“, jer...

Biodentaplast vizili – estetika i funkcionalnost

Savremeni način života se odražava na sve aspekte ljudske ličnosti. Ubrzan tempo, stres na radnom mjestu i ekonomski momenat diktiraju životne navike...
- Advertisment -