NaslovnaObavještenjaJavni poziv FZOCG za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora o pružanju stomatološke...

Javni poziv FZOCG za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora o pružanju stomatološke zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

- Advertisement -

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore, na osnovu člana 75 i 76 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Službeni list CG“ broj 145/21) upućuje javni poziv za dostavljanje ponuda radi zaključivanja ugovora o pružanju stomatološke zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, sa davaocima usluga koji nisu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova (“Službeni list CG” br. 84/21).

Foto: closetworks.com

Predmet javnog poziva je dostavljanje ponuda za zaključivanje ugovora o pružanju stomatološke zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica, između Fonda za zdravstveno osiguranje i davaoca stomatoloških i ortodontskih usluga (u daljem tekstu: stomatološke usluge) koji nijesu obuhvaćeni Odlukom o mreži zdravstvenih ustanova, za gravitaciono područje Crne Gore, u skladu sa odredbama:

*Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Sl. list CG“ br. 145/21)
*Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list CG“ br. 03/16, 39/16, 2/17, 44/18, 24/19,82/20, 08/21 i 03/23)
*Zakona o budžetu Crne Gore
*Uredbe o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. list RCG“ broj 79/05 i „Sl.list CG” broj 18/13 i 103/20)
*Pravilnika o bližim uslovima u pogledu standarda, normativa i načina ostvarivanja primarne zdravstvene zaštite preko izabranog tima doktora ili izabranog doktora („Sl. list CG“ br. 10/08, 01/12, 64/17 i 77/20)

Foto: dentalnews.com

*Pravilnika o kriterijumima za utvrđivanje cijena i načinu plaćanja zdravstvenih usluga („Sl. list CG“ br. 42/18, 94/21, 146/22 i 01/23)
*Pravilnika o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (“Sl. list CG“12/18 i 42/18)
*Pravilnika o ostvarivanju prava na medicinsko tehnička pomagala („Sl. list CG“ br. 82/16, 6/17, 17/17, 29/17, 90/17, 86/18, 5/19, 19/19, 61/19, 64/19 i 48/21)
*Odluke o rasporedu sredstava i načinu plaćanja stomatološke zdravstvene zaštite
*Programa zdravstvene zaštite u Crnoj Gori i Cjenovnika usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (stomatološka zdravstvena zaštita)

Ponude mogu da podnesu:
Stomatološke ambulante – ambulante izabranog stomatologa za:
*preventivne usluge (promocija zdravlja kroz savjetodavni rad, preventivni programi i preventivni pregledi) djece do 18 godina života;

Foto: cmmonline.com

*usluge dijagnostike i liječenja djece do 18 godina života, učenika, studenata i djece bez roditeljskog staranja, a najkasnije do navršenih 26 godina života, lica starijih od 65 godina života, žena u toku trudnoće i godinu dana nakon porođaja, lica sa invaliditetom koja imaju oštećenja mišića i neuromišićne bolesti, plegični sindrom, oštećenje sluha, vida i govora sa više od 70% tjelesnog oštećenja, intelektualni invaliditet sa IQ 69 i manje, autistične poremećaje, psihoze i epilepsiju

*stomatološka pomagala u skladu sa Listom medicinsko-tehničkih pomagala Fonda i hitnu medicinsku pomoć.

Stomatološke ambulante – ambulante specijaliste ortodoncije za:
*ortodontske usluge (pregledi zbog anomalija vilice) djeci do navršenih 18 godina života
*mobilne ortodontske aparate za djecu do 18 godina života i fiksne ortodontske aparate za djecu do 18 godina života u skladu sa Listom medicinsko-tehničkih pomagala Fonda, kao i za djecu do 18 godina života koja imaju intelektualni invaliditet sa IQ 69 i manje, autistične poremećaje, epilepsiju i oštećenja koja ograničavaju otvaranje usta

Na javni poziv se mogu prijaviti zainteresovane stomatološke ambulante osnovane i organizovane u skladu sa zakonom. Uz prijavu na javni poziv zainteresovane stomatološke ambulante treba da dostave:
1.Rješenje Ministarstva zdravlja o ispunjavanju propisanih uslova u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme u skladu sa važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. list CG“ br. 03/16, 39/16, 2/17, 44/18, 24/19, 82/20, 08/21 i 03/23);
2.Rješenje o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata;
3.Rješenje o poreskoj registraciji – PIB broj;

4.Uvjerenje nadležnog poreskog organa o izmirenim poreskim i obavezama po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje, zaključno sa 30.09.2022. godine;
5.Dokaze o stomatološkom kadru – Licenca za rad za doktora (doktor stomatologije i doktor specijalista ortodont) izdata u skladu sa važećim Zakonom o zdravstvenoj
zaštiti; diplomu o stručnoj spremi medicinskog tehničara u timu i uvjerenje o položenom stručnom ispitu; da doktor odnosno medicinski tehničar u timu nisu stariji od 66 godina života; da doktor ima najmanje tri godine iskustva u praksi;

6.Program pružanja stomatološke zdravstvene zaštite, prema vrstama zdravstvenih usluga za 2023/24 godinu – Obrazac br. 1 iz ponudbene dokumentacije;
7.Izjavu o prihvatanju cijena koje je utvrdio Fond – Obrazac br. 2 iz ponudbene dokumentacije;
8.Izjavu o dostupnom pružanju stomatoloških usluga – Obrazac br. 3 iz ponudbene dokumentacije;
9.Izjavu o prihvatanju pripravnosti – Obrazac br. 4 iz ponudbene dokumentacije;
10.Izjavu o prihvatanju pružanja hitne stomatološke pomoći – Obrazac br. 5 iz ponudbene dokumentacije;
11.Izjavu o prihvatanju informatičke podrške koja omogućava evidenciju i fakturisanje pruženih usluga prema potrebama Fonda – Obrazac br. 6 iz ponudbene dokumentacije.

Dokumentacija pod tač. 1 do 5 treba da bude dostavljena u originalu ili ovjerenom prepisu. Prijava na javni poziv i obrasci pod tač. 6 do 11 mogu se preuzeti od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Fonda www.fzocg.me:

Foto: freepik.com

*Prijava i obrasci za pružanje stomatoloških usluga
*Prijava i obrasci za pružanje usluga ortodoncije
*Upitnici za prikupljanje podataka

Prijavu na javni poziv stomatološke ambulante mogu da podnesu samo za jedan tim izabranog stomatologa odnosno specijaliste ortodonta. Prijave na javni poziv sa traženim dokazima dostavljaju se do 10.02.2023. godine, lično ili preporučenom poštom u zatvorenoj koverti na adresu:

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE CRNE GORE – ul. Vaka Đurovića bb 81 000 Podgorica, sa naznakom: „Prijava na javni poziv za stomatološke usluge, ne otvarati“. Neblagovremene ponude se neće razmatrati. Bliže informacije na telefone: 020/404 115, 020/404 112.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -