fbpx
NaslovnaObavještenjaUslovi za registraciju stomatološke ordinacije u Srbiji

Uslovi za registraciju stomatološke ordinacije u Srbiji

KCM kao agencija za knjigovodstvo koja ima dugogodišnje iskustvo sa mnogobrojnim stomatološkim klinikama iz Beograda i Zemuna javno objavljuje isječak pravilnika za registraciju stomatološke ordinacije.

Registracija stomatološke ordinacije je prvi korak da bi ste uspješno vodili privatnu praksu kao stomatolog (opšta i specijalistička stomatološka ordinacija) prema članu 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – dr. zakon i 93/2014 – dalje: Zakon) može osnovati:
*nezaposleni zdravstveni radnik (doktor stomatologije) sa položenim stručnim ispitom;
*zdravstveni radnik (doktor stomatologije) korisnik starosne penzije, uz saglasnost Stomatološke komore Srbije.

Foto: commercial.bmoharris.com
- Advertisement -

Osnivač privatne prakse samostalno obavlja djelatnost kao preduzetnik, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon – dalje: ZPD). Preduzetnik je poslovno sposobno fizičko lice koje obavlja djelatnost u cilju ostvarivanja prihoda i koje je kao takvo registrovano u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, br. 99/2011 i 83/2014).

Preduzetnik može da obavlja sve djelatnosti koje nisu zakonom zabranjene i za koje ispunjava propisane uslove. Lica koja rade za preduzetnika moraju biti u radnom odnosu kod preduzetnika ili angažovana od strane preduzetnika po drugom osnovu u skladu sa zakonom (čl. 88. i 89. ZPD).

Uslovi za doktora stomatologije
Doktor stomatologije, u smislu člana 57. Zakona može osnovati privatnu stomatološku ordinaciju pod uslovom da:
*ima opštu zdravstvenu sposobnost;
*je završio Stomatološki fakultet i položio stručni ispit, a za specijaliste i odgovarajući specijalistički ispit;
*je izvršio upis u imenik nadležne komore zdravstvenih radnika (Stomatološka komora Srbije);

Foto: cmmonline.com

*je dobio, odnosno obnovio odobrenje za samostalni rad, u skladu sa zakonom (licenca za rad koju izdaje, odnosno obnavlja nadležna Stomatološka komora Srbije);
*ispunjava uslove propisane Zakonom za osnivanje i početak rada privatne prakse u pogledu kadra, opreme, prostora i lijekova;

*mu pravnosnažnom sudskom odlukom nije izrečena krivična sankcija, mjera bezbjednosti zabrane obavljanja zdravstvene djelatnosti, odnosno da mu odlukom nadležnog organa Stomatološke komore nije izrečena jedna od disciplinskih mjera zabrane samostalnog rada, u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad komora zdravstvenih radnika;
*ispunjava druge uslove utvrđene Zakonom.

Uslovi u pogledu kadra stomatološke ordinacije
Relevantan akt prema kojoj je se registruje odnosno osniva, vodi kao i kadrovski i drugi uslovi za kompaniju u oblasti zdravstva je: Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe („Sl. glasnik RS“, br. 43/2006, 112/2009, 50/2010, 79/2011, 10/2012 – dr. pravilnik, 119/2012 – dr. pravilnik i 22/2013 – dalje: Pravilnik) u članu 40. definiše da se privatna praksa (stomatološka ordinacija) može osnovati i obavljati određene poslove zdravstvene delatnosti ako u pogledu kadra ima u:
*ordinaciji stomatologa – jednog doktora stomatologije;
*specijalističkoj ordinaciji – jednog doktora stomatologije specijalistu odgovarajuće grane stomatologije,

Foto: freepik.com

*specijalističkoj ordinaciji iz hirurških grana stomatologije i jednog zdravstvenog radnika sa višom odnosno srednjom školskom spremom.
Uslovi u pogledu prostorija stomatološke ordinacije

Pravilnik, pored kadrova, propisuje i uslove u pogledu:
*opreme (član 43),
*prostorija (čl. 44. do 46)
*obezbjeđivanja lijekova (član 48).

Prema članu 44. Pravilnika, zdravstvena djelatnost u privatnoj praksi (stomatološka ordinacija) može da se obavlja u građevinskom objektu u kome su obezbijeđeni sljedeći opšti uslovi da:
*su građeni od materijala koji ne smije štetno da utiče na zdravlje ljudi i koji obezbeđuju zvučnu, termo i hidro izolaciju;
*su priključeni na električnu i telefonsku mrežu;
*su obezbijeđeni vodovod, kanalizacija i grijanje;

*u radnim prostorijama i sanitarnim čvorovima postoji tekuća hladna i topla voda;
*imaju sanitarni čvor sa pretprostorom uz čekaonicu;
*imaju prirodnu i vještačku osvjetljenost, i to: u ordinaciji i laboratoriji 250 – 500 luksa, u čekaonici 100 luksa i u hodnicima 50 luksa;
*u svim prostorijama, u zavisnosti od namjene bude obezbijeđena temperatura 18 do 25 stepeni Celzijusa;
*su podovi i zidovi izgrađeni od materijala koji se može lako održavati i dezinfikovati.

Važno je naglasiti da, za obavljanje zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi, prema članu 45. Pravilnika, pojedine prostorije, u zavisnosti od namjene treba da imaju sledeće površine:
*ordinacija: 10 m2;
*prostorije za intervencije: 16 m2;
*prostorija za rendgenske preglede i snimanja: prema propisima o građevinsko-tehničkim uslovima za rad u prostoru sa jonizujućim zračenjem.

Podnošenje zahtjeva za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za registraciju stomatološke ordinacije. Doktor stomatologije – osnivač privatne prakse podnosi zahtjev za utvrđivanje ispunjenosti propisanih uslova za početak rada i obavljanje određenih poslova zdravstvene djelatnosti u privatnoj praksi, i prilaže sledeće dokaze:
*Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti osnivača;

*Dokaz o stručnoj spremi – ovjerena fotokopija diplome i uvjerenja o položenom stručnom, odnosno specijalističkom ispitu;
*Rješenje o upisu u imenik Stomatološke komore Srbije;
*Za zdravstvenog radnika korisnika starosne penzije saglasnost Stomatološke komore Srbije;
*Odobrenje Stomatološke komore Srbije za samostalan rad (licenca);
*Dokaz o radno-pravnom statusu;
*Uvjerenje nadležnog suda da mu pravosnažnom sudskom odlukom nije izrečena krivična sankcija – mjera bezbjednosti zabrane obavljanja zdravstvene djelatnosti;

*Uvjerenje Stomatološke komore Srbije da mu nije izrečena mjera zabrane samostalnog rada;
*Dokaz o ispravnosti obezbijeđene propisane opreme (za novu opremu garantni list, za korišćenu potvrdu ovlašćenog servisera o ispravnosti opreme);
*Dokaz o pravnom osnovu korišćenja prostora (dokaz o vlasništvu ili zakupu prostora);
*Skicu prostora;
*Dokaz o izvršenoj uplati administrativne takse i troškova postupka (22.380,00 dinara po objektu – član 3. stav 1. tačka 3) Pravilnika o visini troškova zdravstvene inspekcije u postupku po zahtjevu stranke – „Sl. glasnik RS“, br. 31/2014).

Zahtjev sa prilozima, podnosi se mjesno nadležnom odsjeku zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja. Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje određenih poslova zdravstvene delatnosti. Privatna stomatološka ordinacija (opšta ili specijalistička) može obavljati određene poslove zdravstvene djelatnosti ako Ministarstvo zdravlja rješenjem utvrdi da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom za obavljanje određenih poslova zdravstvene djelatnosti, rješenje donosi zdravstveni inspektor, u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Rješenjem Ministarstva zdravlja utvrđuje se rad privatne prakse u jednoj ili u dvije smene. Na rješenje zdravstvenog inspektora može se izjaviti žalba ministru, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja zdravstvenog inspektora (rješenje ministra konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor).

Na osnovu rješenja o ispunjenosti uslova za obavljanje određenih poslova zdravstvene djelatnosti privatna praksa (privatna stomatološka ordinacija) upisuje se u registar kod nadležnog organa (Agencija za privredne registre), u skladu sa zakonom o registraciji privrednih subjekata. Privatna praksa – privatna stomatološka ordinacija počinje sa radom danom upisa u registar.

Foto: dentalnews.com

Obaveza vidnog isticanja oglasne table u prostorijama privatne prakse Važno je naglasiti da je osnivač privatne prakse, prema članu 47. Pravilnika, dužan da u prostorijama privatne prakse, na vidnom mjestu, istakne oglasnu tablu dimenzija 50 x 50 cm, sa sljedećim podacima:
*naziv pod kojim privatna praksa obavlja zdravstvenu djelatnost, utvrđenu u skladu sa rješenjem o upisu u registar kod nadležnog organa;
*djelatnost koju obavlja na osnovu rješenja ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene djelatnosti;
*ime osnivača privatne prakse;

*datum početka obavljanja zdravstvene djelatnosti utvrđen rješenjem o upisu u registar kod nadležnog organa;
*fotokopija izdatog rješenja ministarstva nadležnog za poslove zdravlja o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanje zdravstvene djelatnosti i rješenje o upisu u registar kod nadležnog organa;
*spisak zdravstvenih radnika sa navedenim specijalnostima sa kojim je osnivač privatne prakse zaključio ugovor o dopunskom radu.

Izvor KCM

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -