Nova definicija oralnog zdravlja

  Piše: Dr stom. Milan Martinović
  Oralna patološka stanja spadaju među najraširenije nezavisne bolesti i zahvataju skoro četiri milijarde ljudi širom svijeta. Oni dijele zajedničke faktore rizika sa mnogim drugim nezaraznim oboljenjima i na njih utiču slične socijalne determinante. Oralno zdravlje je važan doprinos ukupnom zdravlju i dobrobiti i stoga ga treba pravilno definisati, procijenit, upravljati i promovisati. Međutim, razumijevanje onoga što oralno zdravlje podrazumijeva i njegove implikacije, mogu se razlikovati među različitim posmatračima. Prilikom izrade sljedećih stavova, Svjetska federacija (FDI) je pregledala postojeće definicije oralnog zdravlja, koje su se u većini slučajeva oslanjaju na biomedicinsku perspektivu, ali nijesu uzele u obzir pacijentove vrijednosti, percepcije i očekivanja.

  Sadašnja definicija predstavlja pokušaj da se predloži univerzalno primamljiva i prihvatljiva definicija oralnog zdravlja, kako bi se jasnije pozicioniralo oralno zdravlje unutar opšteg zdravlja, pokazati da se oralno zdravlje ne javlja izolovano, već je važan dio ukupnog zdravlja i dobrobiti; podići svijest o različitim dimenzijama oralno zdravlja kao dinamičnoj konstrukciji i osnažiti pacijente tako što će priznati kako indivindualne vrijednosti, percepcije i očekivanja utiču na oralno zdravlje. Važno je napomenuti da ova definicija postavlja temelje za budući razvoj standardnih alata za procjenu i mjerenje oralnog zdravlja.

  Definicija oralnog zdravlja
  Oralno zdravlje je višestruko i uključuje sposobnost govora, osmijeha, mirisa, ukusa, dodira, žvakanja, gutanja i prenosa niza emocija kroz izraz lica sa sigurnošću i bez bola, nelagode i bolesti kraniofacijalnog kompleksa. New definition od oral health: Oral health is multifaceted and includes the ability to speak, smile, smell, taste, touch, chew, swallow and convey a range od emotions through facial expressions with confidence and without pain, discomfort, and disease od the craniofacial complex“. Ostali atributi koji se odnose na definiciju kažu da oralno zdravlje: predstavlja osnovnu komponentu zdravlja i fizičkog i mentalnog blagostanja i postoji uz kontinuum pod utiskom vrijednosti i stavova pojedinaca i zajednice; odražava fiziološke, socijalne i psihološke atribute koji su bitni za kvalitetan život; postoji i mijenja se pod uticajem indivindualnih promjena iskustva, percepcije, očekivanja i sposobnosti prilagođavanja okolnostima.

  Okvir za definiciju oralnog zdravlja
  U cilju razumijevanja predložene koncizne definicije, razvijen je okvir (Framework for the Oral Health Derfinition) koji opisuje složenost mreže interakcija između tri ključna elementa oralnog zdravlja. To su: bolest i stanje zdravlja (Desease and Condition Status), fiziološka funkcija (Physlological Function) i psiho-socijalna funkcija (Psycho-social Function). Okvir pojašnjenja međuzavisnosti i uticaja „driving“ determinanti (elementi koji utiču na oralno zdravlje), „moderating“ faktora (faktori koji određuju ili utiču na to kako pojedinac može ocijenit sopstveno oralno zdravlje) i konačno uticaj oralnog zdravlja na sveukupno zdravlje i blagostanje. Iako različiti akteri mogu da cijene značaj elemenata koji različito utiču na oralno zdravloje, predložena defincija i okvir treba da budu univerzalno primjenljivi u svim geografskim oblastima, za sve populacije i različite zainteresovane strane.

  Namijenjeni su da služe kao sredstavo za poboljšanje:
  -Za pojedince, koji su ohrabreni da vrednuju svoje oralno zdravlje i imaju aktivnu ulogu u procjeni njihove potrebe, što dovodi do većeg osnađivanja;
  -Za oralno zdravlje praktičarima, kojima se pruža jedinstvena prilika da rade na strpljiv način dok se pridružuju široj zdravstvenoj zajednici u djelovanju na determinante zdravlja, a ne samo na liječenje postojećih bolesti;
  -Za druge zdravstvene radnike, kojima se nudi mogućnost da bolje razumiju oralno zdravlje, njegovu važnost i zasluženo mjesto u bolo kojem ili svim zdravstvenim sistemima, a time i politikama koje se odnose na zdravlje;
  -Za nacionalna stomatološka udruženja koja sada imaju globalno dogovorenu definiciju koja se može koristiti za određivanje prioriteta u skladu sa njihovim vlastitim potrebama i prioritetima, a koji će u budućnosti imati pristup pratećem mjernom alatu za procjenu pojedinaca i potreba stanovništva i da se koristi kao sredstvo zagovaranja za donosioce nacionalnih politika;
  -Za strane direktne investicije koje mogu da pokrenu ovu inicijativu obezbjeđujući standardizovane instrumente za prikupljanje i objedinjavanje standardizovanih podataka, koji će biti fundamentalni u informisanju o politikama i prioritetima na globalnom nivou.

  U narednom koraku
  Izvršni rezime koji predstavlja nacrt definicije i okvira predstavljen je FDI-u. Konačna formulacija sadašnje definicije je rezultat pažljivog pregleda dostavljenih komentara brojnih članova FDI-a.
  Put naprijed
  Predložena definicija i njen prateći okvir predstavljaju čvrstu osnovu, koja se sada može graditi na tome da počne mjerenje oralnog zdravlja na koherentan, valjan i uporediv način. S obzirom da je predložena definicija i okvir prihvaćen i usvojen od strane FDI-a i njenih konstituenata, druga faza ovog projekta sada mora biti orjentisana na razvoj standardnog mjernog instrumenta koji se može primijeniti u svim zemljama i u različitim okruženjima.
  Zaključak
  Ovaj rad daje savremenu definiciju oralnog zdravlja. Ova defincija je u skladu sa definicijama koje trenutno koriste mnoge nacionalne dentalne asocijacije i Svjetska zdravstvena organizacija. Stoga nije revolucija, već evolucija. Njen prateći okvir omogućava razjašnjenje svih različitih elemenata koji čine, oblikuju i utiču na oralno zdravlje. Ovo zauzvrat obezbjeđuje solidnu osnovu za razvoj seta standardnih mjerenja koji će imati i validnost i uporedivost.
  Tekst je preuzet iz biltena Stomatološke komore Crne Gore

  , , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.