fbpx
NaslovnaObavještenjaNa Medicinskom fakultetu u Nišu, na studijski program stomatologije biće primljena 62...

Na Medicinskom fakultetu u Nišu, na studijski program stomatologije biće primljena 62 studenta

Medicinski fakultet u Nišu, studisjki proigram stomatologija predstojeće akademske godine upisaće 62 studenta. Od toga će 50 biti finansirano iz budžeta, a 12 će biti na samofinasiranju. Predviđeno je i po jedno mjesto za osobe sa invaliditetom i pripadnike romske manjine, a oni će se finansirati iz budžeta.

Državljani Srbije školarinu plaćaju 120.000 dinara (oko 1.000 eura), dok će stranci morati da izdvoje 2.500 eura. U prvu godinu osnovnih ili integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama može se upisati lice sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

- Advertisement -

U prvu godinu osnovnih ili integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama mogu se upisati i kandidati koji su završili međunarodno priznatu maturu (International
Baccalaurate Diploma Programme)…

Kandidati koji konkurišu za upis polažu prijemni ispit, odnosno ispit za provjeru sklonosti i sposobnosti ako je polaganje takvog ispita predviđeno ovim konkursom. Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje koji su izučavani u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju, u struci za koju kandidat konkuriše.

Potrebna dokumenta
*Diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
*Svjedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole
*Očitana biometrijska lična karta
*Dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 6.000,00 dinara
ŽIRO-RAČUN MEDICINSKOG FAKULTETA JE: 840-1681666-03, Poziv na broj: za studije stomatologije 05-2. Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a Fakultetu predaju fotokopije (koje ne moraju biti ovjerene). Fotokopije dokumenata se ne vraćaju. Kandidati prilikom upisa na fakultet podnose ovjerene fotokopije svjedočanstava sva četiri razreda završene srednje škole i ovjerenu fotokopiju diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu.

Foto: stomatoloskifakultet.rs

Elektronska prijava kandidata za upis u prvu godinu studija obavljaće se 15, 16, 17, 18. i 19. juna 2022. godine. Kandidati su obavezni da popune ovu prijavu. Predaja dokumenata i verifikacija podataka unijetih putem elektronske prijave obavljaće se 22, 23. i 24. juna 2022. godine (od 9 do 12 sati). Za 25. jun je planirana prijem prijava i dokumenata kandidata koji nisu bili u mogućnosti da se prijave putem elektronske prijave (od 9 do 10 sati). Primjedbe na listu sa brojem bodova je 26. juna na e-mail: prijemni@medfak.ni.ac.rs.

Prijemni ispit je 29. juna od 12 do 15 sati, a polažu se hemija i biologija. Dan kasnije biće objavljena jedinstvena rang lista. Konačna rang lista biće objavljena 4. jula, a upis je planiran za 5. i 6. jul od 9 do 13 sati i 7. jul od 8 do 10 sati.

Mjerila za utvrđivanje redosljeda kandidata
Redosljed kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspjeha postinutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu. Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno 100 bodova i to po osnovu opšteg uspjeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspjehom u srednjoj školi podrazumijeva se zbir prosječnih ocjena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa dva. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Na prijemnom ispitu kandidat može steći 0 do 60 bodova.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -