fbpx
NaslovnaObavještenjaNa integrisane akademske studije stomatologije u Kragujevcu, biće upisana 24 brucoša

Na integrisane akademske studije stomatologije u Kragujevcu, biće upisana 24 brucoša

Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu, raspisao je konkurs za prijem studenata na prvu godinu studija za 2022/2023. godinu. Na integrisane akademske studije stomatologija, ima mjesta za 24 nova studenta i svi će biti finansirani iz budžeta.

Upis na integrisane akademske studije stomatologije
Na raspisani konkurs mogu se prijaviti kandidati koji su imaju odgovarajuće srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i uvjerenje o zdravstvenom stanju. Odgovarajućim srednjim obrazovanjem smatra se:

- Advertisement -

*za upis na integrisane akademske studije medicine, stomatologije i osnovne strukovne studije: završena gimnazija ili škole zdravstvenog ili veterinarskog usmjerenja u četvorogodišnjem trajanju.
Kandidati za upis u prvu godinu polažu prijemni ispit iz sljedećih predmeta:
*na studijskom programu Integrisanih akademskih studija stomatologije – iz Biologije i Hemije

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose sljedeća dokumenta: – čitko popunjenu prijavu (dobija se na Fakultetu), originalna svjedočanstva I, II, III i IV razreda (na uvid), fotokopije istih svjedočanstava, original diplomu (na uvid), fotokopiju diplome, izvod iz matične knjige rođenih (original i fotokopija), ljekarsko uvjerenje (izdato od nadležne zdravstvene ustanove), uplatu za troškove prijemnog ispita. Napomena: Fotokopije dokumenata, koja se daju na uvid, ne moraju biti ovjerene.

Prijem dokumenata za upis
Prijem dokumenata obaviće se u zgradi Dekanata u ulici Svetozara Markovića 69, dana 22, 23, i 24. juna 2022. godine, u vremenu od 9.00 – 15.00 časova. Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susjednih zemalja podnose nostrifikovana dokumenta ili potvrdu Ministarstva prosvjete Republike Srbije da je nostrifikacija započeta. Troškove prijemnog ispita u iznosu od 11.000 dinara uplatiti na žiro račun Fakulteta broj: 840-1226666-19, sa pozivom na broj: svrha uplate model poziv na broj
Svrha uplate: Troškovi prijemnog ispita
Za Integrisane akademske studije stomatologije (poziv na broj 02080)
Primalac: Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu

Prijemni ispit
Prijemni ispit održaće se na Fakultetu medicinskih nauka (Svetozara Markovića 69) u sledećem terminu: za Integrisane akademske studije stomatologije 28. juna od 12 do 15 sati.

Uputstvo kandidatima za polaganje prijemnog ispita
Provjera identiteta kandidata obaviće se prilikom ulaska u prostorije fakulteta uvidom u ličnu kartu ili pasoš, sat vremena prije početka polaganja prijemnog ispita. U prostoriju gde će se polagati prijemni ispit dozvoljeno je unošenje samo sljedećih predmeta:
*hemijska olovka koja piše plavom bojom
*grafitna olovka
*džepni kalkulator
*identifikacioni listić, koji su kandidati dobili prilikom predavanja dokumenata

Zabranjeno je posjedovanje bilo kakve literature, džepnih računara, mobilnih telefona, radio uređaja, „pametnih satova“ (kompjuterizovani ručni satovi sa bilo kakvim operativnim sistemom, mogućnošću memorisanja ili kalkulatorom), papira i slično. Ukoliko neki od navedenih predmeta kandidat bude donio na ispit, isti će biti oduzet tokom trajanja ispita (Fakultet ne može garantovati bezbjednost ovih predmeta, te se kandidati mole da ovakve predmete ne unose u prostorije u kojima se odvija prijemni ispit).

Kragujevac (Foto: politika.rs)

Pošto se kandidat rasporedi na radno mjesto, dobija testove, kao i ovjerene prazne papire za rad. Kandidat predaje urađeni test članu Komisije i napušta prostoriju vodeći računa da ne ometa ostale kandidate. Kandidat ne može napustiti prostoriju prije isteka prvog sata rada na testu. Strogo je zabranjena zamjena kartona za odgovore kandidata na prijemnom ispitu. Kandidat koji je na bilo koji način narušio regularnost ispita, udaljuje se iz prostorije za polaganje čime gubi pravo na dalji tok ispita i rangiranje na rang listi.

Rangiranje kandidata
Kandidat koji je kao učenik III ili IV razreda srednje škole osvojio jedno od prva tri mjesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvjete, odnosno na međunarodnom takmičenju, iz biologije ili hemije ne polaže prijemni ispit iz odgovarajućeg nastavnog predmeta.

Prijemni ispit iz tog predmeta vrjednuje se maksimalnim brojem bodova. Ovo se ne odnosi na nagrade osvojene na republičkoj smotri naučnog i umjetničkog stvaralaštva talenata. Rangiranje kandidata obavlja se na osnovu zbira prosječnih ocjena postignutih u sva četiri razreda srednje škole pomnoženih sa dva (maksimalni broj bodova je 40) i na prijemnom ispitu (maksimalan broj bodova je 60).

Ukupan maksimalni broj bodova koji kandidat može ostvariti iznosi 100. Na teret budžeta može biti upisan kandidat sa konačne rang liste koji je ostvario najmanje 51 bod. Preliminarna jedinstvena rang lista kandidata biće objavljena na oglasnoj tabli i veb stranici Fakulteta. Kandidat može podnijeti prigovor Komisiji za upis na preliminarnu jedinstvenu rang listu u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste.

Komisija za upis donosi odluku o prigovoru u roku od 24 sata od podnošenja prigovora. Konačna rang lista kandidata biće objavljena na oglasnoj tabli i veb stranici Fakulteta i Univerziteta.

Upis kandidata
Upis kandidata u prvu godinu studija na studijskom programu Integrisanih akademskih studija STOMATOLOGIJE obaviće se u prostorijama Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu (Svetozara Markovića br. 69), 7. jula (četvrtak) u vremenu od 09 do 15 sati. Kandidat koji se do ovog termina ne upiše, smatraće se da je odustao od upisa.

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -