Edukatvni centar Tomorrow Tooth nastavlja sa programom edukacije za stomatologe: Uskoro “Endo-Resto Maraton – Podgorica”

  Edukativni centar Tomorrow Tooth i dr Stevan Kopanja organizovaće 22. i 23. septembra u Podgorici  predavanje “Endo-Resto Maraton – Podgorica”, koje ce se održati u hotelu Ramada.

  Predavač je dr Stevan Kopanja koji je u svojoj praksi posvećen isključivo kliničkom radu iz oblasti restaurativne stomatologije i endodoncije.

  Predavanje je podijeljeno u dva dijela. Prvog dana je predavanje “ENDODONCIJA”, dok je drugog dana predavanje iz restaurativne stomatologije “II KLASA – PRVOKLASNO”.

  Oba predavanja su cjelodnevna.

  Predavanja su praćena prikazom najtežih slucajeva iz prakse u full protokolu, uz brojne visoko kvalitetne kliničke fotografije, video snimke i radiograme. Predavanje je bez sponzorstva, što znači da se ne promovisu materijali, instrumenti i oprema. Biće pokazani i objašnjeni principi rada i različite metode, tehnike i protokoli.

  Cilj predavanja

  • Da se prenesu novi koncepti endodoncije gdje se granice i mogućnosti bezbjedne instrumentacije i liječenja velikih periapikalnih lezija pomjeraju, čak i uz konzervativne pristupne kavitete
  • Da se prenesu novi aspekti izolacije pomoću koferdama, naročito u najtežim subgingivalnim defektima
  • Da se prenese praktično primjenljivo znanje, sa brojnim cakama i trikovima i praktičnim savjetima
  • Da se eliminiše uticaj kompanije koje imaju jedini cilj da prodaju!

  Prvi dan „ENDODONCIJA“

  • Dijagnoza oboljenja pulpe (nova klasifikacija, testovi pulpe, dokumentacija)
  • Radiološka dijagnostika (gdje griješimo u izboru tipa radiografisanja, šta propuštamo, i šta “ne gledamo” na snimku)
  • CBCT-3D u endodontskoj terapiji (koje su indikacije, kakve su isntrukcije za snimanje, kako se zub priprema za snimanje)
  • Izolacija pomocu koferdama (tehnike, izbor kvačica, subgingivalna izolacija, određivanje položaja i veličine rupa na gumi…)
  • Priprema zuba za endo th (rekonstrukcija nedostajucih zidova, izbor materijala, značaj i uticaj)
  • Pristupni kavitet (gdje su granice i mogućnosti endodoncije uz konzervativni pristupni kavitet, koji su instrumenti izbora, analiza radiograma, kakav je uticaj biomehanički na opstanak zuba)
  • Identifikacija kanala (poseban osvrt na BM2 i MM)
  • Vrste i izbor nikl-titanijumskih instrumenata (kako i na osnovu Čega izabrati Ni-Ti instrumente za svakodnevnu praksu)
  • Ručna i mašinska obrada kanala (od ulaza u kanal do apikalne granice preparacije)
  • Instrumentacija kanala (tehnika koja se moze primijeniti u svim kliničkim situacijama i anatomskim varijacijama bez obzira na Ni-Ti sistem koji se koristi)
  • Pravilna upotreba apeks lokatora (koji izabrati, kako pravilno očitavati vrijednosti, šta ako “ne pokazuje apeks”)
  • Jednoseansna/višeseansna terapija (koje su prednosti i mane, od kojih faktora zavisi, kakav je uspjeh, koji vid th izabrati)
  • Konzervativno liječenje velikih periapikalnih lezija (pravilna Dg, kako bez hirurgije, koja medikacija)
  • Revizije endodontski lečenih zuba (različite tehnike uklanjanja materijala iz korijena zuba, potpuna ili selektivna revizija)
  • Interseansna medikacija (koji medikamenti, kada i zašto)
  • Upotreba MTA (indikacije, način rada, kontrola krvarenja, alternative)
  • Dezinfekcioni protokol (koji irigansi i zašto, koja količina, kojim redosledom)
  • Opturacija kanala: pravilan izbor silera i tehnike definitivnog punjenja kanala (koji siler koristiti i zašto, prednsoti i mane hladne i tople gutaperke, kako napuniti kanale toplom gutaperkom bez kupovine skupe opreme koja košta i do par hiljada eura)
  • Post endo rekonstrukcija zuba (izbor materijala i tipa nadoknade, da li nam trebaju kočići, koji je nedostatak fiberglas kočića)

  Drugi dan “II KLASA – PRVOKLASNO”

  • Pre operativna analiza i plan terapije (koji radiogrami i zašto, dokumentacija, šta “propuštamo i preskačemo”)
  • Izolacija pomoću koferdama (tehnike postavljanja, izolacija subgingivalnih defekata, selekcija i izbor kvačica)
  • Novi dizajn kaviteta I i II klase (pozicioniranje i finisiranje definitivnih margina, kako izbjeći bijele linije, uticaj dizajna kaviteta na dugotrajnost zuba i nadoknate, faktori koji utiču na dizajn: zub, pacijent, terapeut i materijal)
  • Pravilan indivudalni pristup u izboru matrica i kočića (koji kočić izabrati i zašto, kako se izboriti sa konkavnim marginama, pravila oko selekcije i izbora matrica, pravila oko pozicioniranja matrica)
  • Hijerarhija susjednih II klasa (zašto se susjedne II klase trebaju raditi istovremeno, koja se prva radi i zašto, kako izabrati matricu na osnovu interdentalnog cervikalnog rastojanja)
  • Subgingivalne II klase (kako i čime raditi gingivektomije uz trošak od par eura u odnosu na kupovinu lasera ili elektrokautera od par hiljada eura, kako izolovati i čime, izbor materijala, da li je otvorena sendvič tehnika potrebna, individualizacija matrica i kočića, dvofazni prisup)
  • DME – deep margin elevation koncept (kako, zašto, čime)
  • Adhezivni protokol za različite generacija dentin adhezivnih sredstava (zahtjevi za uspješno bondiranje, zašto se javlja post operativna osjetljivost i kako je izbjeci, da li su potrebne podloge i koje, prekrivanje pulpe)
  • Injection molding i bilaminar tehnika rada sa kompozitom (prednosti u odnosu na slojevanje, izbor materijala)
  • Izbor kompozita i modelovanje okluzalnog kompleksa
  • Završna obrada, finiširanje i poliranje ispuna (kojim borerima i gumicama, redosled, gdje griješimo i šta zanemarujemo)
  • Post operativna analiza i kontrole (značaj dokumentacije, izbor radiograma, testovi pulpe, analiza grešaka i samokritika)

  Za svaku temu tokom predavanja oba dana biće prikazani posebni slučajevi, kao primjer i objašnjenje za svaki korak.

  Kotizacija

  Svi zainteresvani mogu prisustvovati jednom predavanju, a mogu uplatiti i paket i time dobiti mogućnost praćenja oba predavanja.

  Cijena predavanja iznosi 150 eura po danu , odnosno 300 eura za oba dana. Uplata kotizacija vrši se na račun edukativng centra Tomorrow Tooth po instrukkcijama dbijenim nakon prijave.

  Infromacije, rezervacije i zakazivanje:

  , ,

  Kontakt forma

   

  Verifikacija

  Comments are closed.

  Sva prava zadržana, Gondor D.O.O.