fbpx
NaslovnaSavjetiDoktor Dževdet Dacić: Mojih deset godina školske stomatološke prakse

Doktor Dževdet Dacić: Mojih deset godina školske stomatološke prakse

Inspirisan kampanjom Stomatološke komore Crne Gore o ponovnom aktiviranju školskih stomatoloških ambulanti, riješio sam da ovim tekstom podržim istu.

Naime, po završetku specijalizacije preventivne i dječije stomatologije 2007. godine, počinjem da radim u školskoj ambulanti Osnovne škole „Mustafa Pećanin“ u Rožajama.

- Advertisement -

Kao mladi specijalista pun entuzijazma i volje, uradio sam kompletan sistematski pregled školske djece i tada pišem rad o zastupljenosti karijesa kod dvanaestogodišnjaka i petnaestogodišnjaka. Isti objavljujem u Rožajskom zborniku.

Rezultati koje dobijam su poražavajući, KIP dvanaestogodišnjaka je 5,5, a petnaestogodišnjaka 7,2 na reprezentativnom uzorku od 107 djece. Struktura KEP-a bila je izrazito nepovoljna sa velikim procentom karioznih i ekstrahiranih zuba.

Pišem program u kojem akcenat stavljam na zdravstveno vaspitni rad u smislu edukacije djece i njihovim roditelja o pravilnom i redovnom održavanju oralne higijene i adekvatne ishrane uz redovnu edukaciju nastavnog kadra. Sprovodim profilaktičnu mjeru zalivanja fisura na prvim stalnim molarima uz lokalnu aplikaciju fluora kod kompetno sanirane djece.

Do 2012. godine sprovodim sistemsku fuorizaciju u vidi tabletica sa fluorom, ali od navedene godine apoteke više ne izdaju na recept tablete. U prvim godinama sprovođenja preventivnog programa uspostavljam saradnju sa predstavništvom Colgate-a za Balkan i dobijam donaciju za djecu, čestike i paste za zube.

Nastupam na lokalnim medijima u cilju promocije programa. Uspostavljam saradnju sa Curaprox predstavnišrvom za Crnu Goru radi donacije sredstava zaoralnu higijenu.Doktor Deniza Duraković i stom. ass. Džanana Nurković pohađaju 1-top kurs o oralnoj higijeni i još više se posvećuju preventivnom programu.

U oktobru mjesecu 2018. godine uradili smo potrebne podatke istih dobnih skupina kao i 2007. godine. Dolazimo do rezultata da je KIP dvanaestogodišnjaka 3,0, a petnaestogodišnjaka 4,4. Ponosni smo na ove rezultate jer su na nivou zemalja Evropske unije.

Struktura KEP-a je takva da je značajno veći procenat plombiranih zuba u odnosu na kariozne i ekstrahirane zube. Želim da istaknem da je za ovih deset godina rada u našoj ambulanti, pripravnički staž obavilo šest doktora stomatologije koji su aktivno učestvovali u sprovođenju programa i njegovoj evoluciji.

Privatizacijom stomatologije, kada smo ostavljeni da se sami organizujemo, u Rožajama smo uspjeli održati kolegijalne i ljudske odnose, tako da i dalje funkcionišemo kao mala samoorganzovana stomatološka služba sa izvanrednom stručnom saradnjom, što je rezultiralo upisom ogromnom broja pacijenata prilikom izbora stomatologa.

XXI vijek je proglašen vijekom preventivne stomatologije, tako da ćemo i mi u Crnoj Gori početi sa unapređenjem preventivnom stomatologije, to jest usmjeravanjem aktivnosti sa statičkog koncepta konvencionalne, kurativne stomatologije na promiciju zdravlja i primarnu prevenciju oralnih oboljenja.

Reforma stomatologije od 2008. godine, pored privatizacije i sklapanja ugovora sa stomatoloških ambulantama u smislu širenja mreža i dostupnosti je na zadovoljavajućem nivou, ali nije pružila mnogo u organizaciji i transforamciji stomatološke službe.

Nedostatak naučne, finansijske i bilo kakve druge podrške za sprovođenje preventivnih programa u stomatologiji, svodi se na entuzijazam koji ne može trajati dugo.

Struka je ta koja treba da ukaže na probleme, a glavni su:

– nepostojanje podataka o nacionalnoj patologiji orlanih oboljena

– nema nacionalnog programa stomatološke zdravstvene zaštite

– neriješeno pitanje kadrovskih resursa (11 godina nema specijalizacije ua stomatologe)

– nedostatak permanentne edukacije

– neadekvatne cijene usluga

Moramo pokušati da utičemo kao struka na formiranje tima (komisije) u okviru Ministarstva zdravlja, sa učešćem Fonda zdravstva, Instutita za javno zdravlje i Stomatološke komore, koji bi radio na razvoju i unapređenju stomatologije u Crnoj Gori

Dobijamo članstvo naše komore u FDI, što je za kratko vrijeme veliki uspjeh, pridružili smo se savremenom svijetu, ali će trebati mnogo rada i truda, ne samo nas kao struke već cjelokpne društvene zajednice, da bi se približili visokorazvijenim zemljama kada je u pitanju oralno zdravlje

Doktor stlmatologije Dževdet Dacić, specijalista preventivne i dječije stomatologije.        

- Advertisment -

POPULARNO

- Advertisment -